عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اقلیمی

اصولا در بسیاری از مناطق جهان، اقلیم به وسیله عرض جغرافیایی وارتفاع ازسطح دریا مشخص می گردد. ایران با قرارگرفتن بین 25تا40درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار دارد واز نظر ارتفاع نیز فلات مرتفعی می باشد که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475متر می باشد، درصد بسیار کمی از سطح کل کشوررا تشکیل می دهند. با وجود اینکه ایران دارای دو حوضه بزرگ آبریز (دریای مازندران وخلیج فارس)می باشد، به دلیل وجود رشته کوههای البرز وزاگرس ونحوه قرار گیری آنها اثرات این دو حوضه محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنهاست واین حوزه ها به ندرت اثری در تعدیل درجه حرارت هوایی قسمتهای داخلی دارند.

از بهترین تقسیمات اقلیمی ایران می توان به تقسیم بندی اقلیمی 4گانه که توسط دکتر حسن گنجی پیشنهاد شده می باشد تصریح نمود. وی تقسیم بندی کوپن را با کمی تغییر و با در نظر داشتن عوارض جغرافیای کشور به تبیین زیر پذیرفته می باشد:

  • اقلیم معتدل ومرطوب(سواحل جنوبی دریای مازندران)
  • اقلیم سرد(کوهستانهای غربی)
  • اقلیم گرم وخشک(فلات مرکزی)
  • اقلیم گرم ومرطوب(سواحل جنوبی)

طبق این حدود تقسیمات اقلیمی،محدوده مورد مطالعه در اقلیم نیمه خشک و فرا خشک قرار دارد.

جهت مطالعه چگونگی شرایط اقلیمی هر منطقه با در نظر داشتن عوامل تاثیر گذار چگونگی وضعیت عوامل اقلیمی شامل تابش آفتاب ،حرارت(دمای هوا)،رطوبت نسبی، سرعت وجهت وزش بادها ومیزان بارندگی مورد توجه قرار می گیردکه در ذیل به مطالعه وضعیت پارامترهای مذکور در محدوده مورد مطالعه خواهیم پرداخت اما قبل از مطالعه پارامترهای عوامل اقلیم ارتباط بشر و محیط زندگی تحت عنوان اقلیم، بشر ومنطقه آسایش مطرح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه