دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

) قلمروی پژوهش

1-6-1) قلمرو موضوعی : این پژوهش در زمینه منابع انسانی و در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد که به مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی و توانمندی کارکنان درسازمان بازرگانی استان قم می پردازد.

1-6-2) قلمرو مکانی : پژوهش حاضر در سازمان بازرگانی استان قم انجام گرفته می باشد .

1-6-3) قلمرو زمانی : داده های این پژوهش ، مرداد ماه سال 1391 جمع آوری شده می باشد .

1-7) تعریف عملیاتی متغیرها

1-7-1) توانمندسازی : توانمندسازی یعنی دادن قدرت ، آزادی ، دانش و مهارت به کارکنان برای تصمیم گیری در کارها به صورت موثر (دفت – 2000). دراین پژوهش عوامل موثر بر توانمندسازی عبارتند از: اعتماد، انگیزه، ارتباطات، مهارت ودانش

1-7-2) تعهد سازمانی : شامل پیوستگی روحی به سازمان ، احساس تعلق شغلی ، وفاداری و اعتقاد به ارزش های سازمان می باشد (زارعی متین  ،137، ص 26 ). در این پژوهش تعهد سازمانی عبارتست از: تعهد نسبت به مشتری، تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به افراد و گروها، تعهد نسبت به سازمان

1-7-3) اعتماد: اعتماد احساس آرامش دو جانبه می باشد که به همراه قبول و پذیرش کلام، تعهدات و رفتار یکدیگر می باشد. (بشر در مسیر زندگی، دکتر محمد مجد)

1-7-4) ارتباطات:  انتقال اطلاعات از گیرنده به فرستنده می باشد؛ به گونه ای که برای هر دو قابل فهم و واضح باشد. (کونتز و دیگران،1984،ص 44)

1-7-5) انگیزه: انگیزه، چیزی می باشد که ما را به جنبش و حرکت وادار، و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. انگیزه فرایندی می باشد که طی آن فعّالیت هدف محور برانگیخته و حفظ می گردد. انگیزه، یک فرایند می باشد نه یک فراورده. ما نمی توانیم انگیزه را مستقیماً نظاره کنیم؛ امّا می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، کوشش، استقامت و گفتار، استنباط کنیم. انگیزه، هدفمند می باشد و نیازمند فعالیت جسمانی یا ذهنی می باشد و همچنین انگیزه، رفتار را حفظ می کند. (پنتریچ و شانک، 2002، ص17)

1-7-6) مهارت: مهارت به معنای توانائی بکارگیری دانسته ها می باشد؛ قابلیتی می باشد که با اطمینان معین و صرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد .( ای.آر.گاتری)

1-7-7) دانش: دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌ وتحلیل ‌شده می باشد که می‌تواند قابل ‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد