مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

– نوع و نحوه گردآوری داده ها :

داده ها را میتوان به روشهای گوناگون ، در مکانهای مختلف و از انواع منابع گردآوری نمود. روشهای گردآوری اطلاعات مشتمل می باشد بر مصاحبه حضوری ، مصاحبه تلفنی ، مصاحبه رایانه ای ، پرسشنامه حضوری ، پستی یا الکترونیکی ، نظاره افراد یا رویدادها با ضبط ( یا بدون ضبط ) صوتی یا تصویری. از نظر مکانی نیز اطلاعات را میتوان به هر یک از راههای بالا در محیطی واقعی که پدیده ها روی می دهند گردآوری نمود. همچنین داده ها را میتوان در جایگاه آزمایشگاهی که در آن متغیرها کنترل و دستکاری می شوند ، در منزل پاسخ دهنده ، در خیابان ، در فروشگاه یا درجایی که نظام شبکه رایانه ای محلی مستقر می باشد گردآوری نمود. منابع اطلاعاتی میتوانند دست اول و یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد. افراد گروهها و شماری از پاسخ دهندگانی که پژوهشگر آنها را برگزیده می باشد تا احتمالاً دیدگاههای آنها را در زمینه ای خاص گاه به گاه جویا گردد نمونه هایی از منابع دست اول هستند. نمونه های اطلاعاتی دست دوم نیز عبارتند از سوابق و بایگانی های موسسات ، نشریات دولتی و نظایر آن. در بعضی موارد خود محیط یا محلهای خاص و رویدادها ممکن می باشد منابع اطلاعاتی باشد مانند مطالعه آرایش دستگاهها. اجرای مصاحبه، توزیع پرسشنامه و نظاره مردم و پدیده ها سه روش عمده ای هستند که در پژوهشهای میدانی (پیمایشی) به کار گرفته میشوند. اگر چه مصاحبه این برتری را دارد که پژوهشگر به هنگام اجرای آن می تواند با انعطاف پذیری پرسشها را تغییر و تطبیق دهد اما برتری پرسشنامه در آن می باشد که اطلاعات از نظر وقت ، نیرو ، هزینه به گونه کارآمدتری بدست می آید از سوئی دیگر روش گردآوری داده ها از محل اسناد و مدارک واجد این برتری می باشد که اطلاعات دقیق به دست می دهد. ( صائبی ، محمد و همکاران ، 1380 ، ص 243 تا 245 ).

نتیجتاً در این پژوهش با در نظر داشتن امکانات موجود و تخصص نگارنده، درجه دقت لازم ، طول مدت پژوهش و سایر هزینه ها و منابع مرتبط و موجود برای گردآوری اطلاعات ، اولاً از روش گردآوری داده ها بر اساس تهیه پرسشنامه ، ثانیا از نظر مکانی در محیط واقعی بهره برداران و کارشناسان ، ثالثاً از منابع اطلاعاتی دست اول و دست دوم نیز بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه