دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژه ها:

1-6-1) بودجه : بودجه برنامه مالی دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بنی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات معین که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های از پیش تعیین شده و قانونی گردد. (الماسی،‌ 1389: 41)

1-6-2)  تعریف قانونی بودجه : تا کنون چهار تعریف قانونی در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه مطرح گردیده که جدید ترین آنها مربوط می باشد به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی در ماده یک این قانون بودجه کشور چنین تعریف شده می باشد:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار  و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی می باشد که منجر به نیل سیاستها و اهداف قانونی می گردد بوده و از سه قسمت به تبیین زیر تشکیل می گردد:

1) بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر می باشد:

الف) پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب) پیش بینی پرداختهایی که می تواند از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات هزینه ای و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی در سال مالی مربوط انجام دهد.

2) بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و واگذاری دارائی های مالی.

3) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور مقصود می گردد.

1-6-3)  بودجه ریزی : تعبیر مالی یا مقدار سیاست از پیش طرح ریزی شده و برنامه ریزی شده برای یک دوره معین که استاندارد و یا اندازه و مأخذی برای سنجش و اندازه گیری نتایج واقعی حاصل از انجام برنامه ها و فعالیت ها به دست می دهد. (انصاری،124:1387)

1-6-4)  هزینه یابی محصول: فرآیندی می باشد که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هرمحصول باشد. به گونه مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن می باشد بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. (حسن آبادی ،‌ صراف، 76:1388)

1-6-5) هزینه یابی محصول در بودجه ریزی عملیاتی

فرآیندی می باشد که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی تخصیص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه یا تولید هر محصول باشد. (کردبچه،228:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد