مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرهای مستقر در فرورفتگی ها

بعضی از اشکال ناهمواری مثل دولین و امثال آن به صورت چاله طبیعی تقریبا بسته،خودنمایی          می کنند.این فرورفتگی ها که معمولا به شکل نعلبکی یا نشستگی می باشند،بنا به دلایلی مانند دارا بودن حصار طبیعی و تأثیر امنیتی از دیرباز به تصرف بشر و زیستگاه وی   درآمده اند.شهرهایی مثل شیراز،آنکارا و نظایر آن تقریبا در چنین وضعیتی از توپوگرافی تکوین یافته اند.اگر این فرورفتگی ها وسیع بوده و کف هموار و صافی داشته باشند(مثل پولیه)،در این صورت شهر تقریبا خصوصیات شهرهای            جلگه ای ودشت را دارد.ولیکن اگروسعت آنها کم باشد،شهر با تنگناهای خاصی مواجه می گردد. محدودیت فضا و زمین یکی از این تنگناها می باشد که موجب می گردد توسعه فضایی شهر به کندی و به سمت دامنه های ارتفاعات پیرامونی صورت بگیرد.نتیجه نهایی چنین وضعی،غلبه رشد عمودی به افقی ،ساخت مدور،بافت ستاره ای و پیکربندی کاملا متمرکز و فشرده،در این نوع سکونتگاهها می باشد.اگر فرورفتگی به اشغال در آمده توسط شهر از نوع کارستی باشد،مشکل دیگری که شهر را تهدید می کند فرونشینی ناشی از انحلال و خورندگی و در نتیجه نشست و تخریب بناها خواهد بود.این وضعیت مسائل کمی و کیفی آبهای زیرزمینی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.معضلات ناشی از فرآیندهای ژئومورفیک و دینامیک دامنه ای نیز از عوامل مزاحم ر پروژه ها و آمایش شهری به شمار می آیند.(نصری،1388،34)

یافته های توصیفی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-15-1- یافته های توصیفی:

اطلاعات مورد بهره گیری در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی مورد عنایت محقق بوده می باشد همچنین جهت آزمون فرضیات دو گروه جامعه آماری شامل گروه کارشناسان و گروه بهره برداران مورد توجه قرار گرفته اند که در ذیل به اختصار به تبیین ویژگیهای هردوگروه به شکل توصیفی پرداخته می گردد.

4-15-1- 1-گروه کارشناسان :

4-15-1-1-1- توزیع جغرافیایی :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی مربوط به اداره مسکن شهرسازی با 39 نفر و 9/42 درصد و کمترین اندازه آن مربوط به فرمانداری ویژه با 12 نفر و2/13 درصد قرار داشته اند. جدول و نمودار 4-2-توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر اداره را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد