مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

واحدهای ناهمواری و انواع شهرها

استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و جایگاه جغرافیایی می باشد. می دانیم که جایگاه جغرافیایی علاوه بر موقع ریاضی، موقع طبیعی ( وجود یک سلسله پدیده طبیعی ) راهم در بر می گیرد. عوارض و پدیده های طبیعی در مکان یابی، پراکندگی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، مورفولوژی شهر و امثال آن اثر قاطعی دارند. بدین معنی که گاه بعنوان یک عامل مثبت و زمانی بصورت یک عامل منفی و بازدارنده اقدام می کنند. عمده ترین عناصر موقع طبیعی عبارتند از : فلاتها،کوهها، تپه ها ، چاله ها و دره ها، دشتهای مسطح ( پدیپلین ها )، دشتهای پایکوهی، جلگه ها و سواحل،‌ارتفاع و شیب زمین ، رودخانه ها و مسیل ها، مخروط افکنه ها،‌ماسه زار ها، پلایا و کویر،‌باتلاق، ‌مرداب،‌ تالاب ، ‌نیزارو‌جنگل ، ‌دریاچه،‌ دریا و امثال آن . تقریبا اکثر عوارض و پدیده های فوق الذکر به عنوان واحدهای اصلی ژئومورفیک و عناصر توپوگرافیک تشکل دهنده ناهمواری های زمین به شمار می آیند. این اشکال و ویژگی های توپوگرافیک انها قبل از هر چیز بر مکان یابی و پیدایش شهر اثر می گذارند و در واقع مقر یا نشستگاه شهر مکانی می باشد که به مقتضای توپوگرافی محل به اشغال انسانها در آمده اند و نطفه شهر همانجا تکوین یافته، ریشه دوانده و بالاخره توسعه یافته می باشد. پس در ارتباط با واحدهای اصلی ناهمواری ها و تأثیر انها در پیدایش و تکوین شهرها می توان انواع شهرها را از هم تفکیک نمود.(زمردیان،45،1383)

 

 

 

 

4-9- شهرهای کوهستانی

 بطور کلی تیپولوژی شهرهای کوهستانی بصورت متمرکز و لیکن باز می باشد. بدین معنی که شهرهای مذکور به دلیل محدودیت فضا و زمین به صورت فشرده و متمرکز در مکانی معین شکل گرفته اندو نسبت به شهر های مناطق پست نیز غالبا فاقد برج و بارو یا حصار هستند، به این ترتیب به صورت باز و دارای ویژگی خود حفاظی می باشند. علت این امر کوهستانی بودن محیط و معضلات دسترسی به این مناق می باشد. شهرها در این مناطق توسعه چندانی نیافته اند و تعداد انها محدود و اندک می باشد. در سکونتگاههای شهری مناطق کوهستانی مورفولوژی ( ساخت و بافت ) شهر به دلیل محدودیت فضا و زمین، بصورت نامنظم، بی قواره، متمرکز و با بافتی متراکم در مکان معین خود نمایی می کند. در این مناطق ساخت شهر فاقد شکل هندسی خاص و منظم بوده و گاه حتی بصورت هسته های پراکنده خود نمایی می کند بخصوص زمانی که محدودیت فضایی بسیار زیاد می باشد. بهترین نمونه این حالت می توان در شهر های مسجد سلیمان، میگون و فشم ( دره جاجرود‌) نظاره نمود.رشد و توسعه عمودی شهر نیز ( به دلیل ناپایداری دامنه ها ویا عدم امکان ایجاد فونداسیون های عمیق برای احداث ساختمان های مرتفع ) معمولا بسیار ناچیز و اندک می باشد. در ارتباط با آمایش مناطق کوهستانی و شهرهای مستقر در این نواحی بایستی اذعان نمود که تا این اواخر سرزمینهای مرتفع در مباحث مربوط به برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و طراحی ها از نظر دور مانده اندو صرفا فعالیتهای خصوصی و فردی در چنین سطوحی متمرکز بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه